قبلی درس تکمیل و درس بعدی

کدنویسی ساده

برگ اضافی

استفاده از ternary operator

محتوای ارائه قفل شده است

اگر قبلاً ثبت نام کرده اید وارد حساب کاربری خود شوید.

باید ابتدا در دوره ثبت نام کنید