قبلی تکمیل و درس بعدی

کدنویسی ساده

برگ اضافی

ادغام if ها

محتوای ارائه قفل شده است

اگر قبلاً ثبت نام کرده اید وارد حساب کاربری خود شوید.

باید ابتدا در دوره ثبت نام کنید